Dyrektywa ue kredyty hipoteczne

serwis kas fiskalnych kraków

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć zadowolone przez całe produkty, które są oddane do spełnienia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić inne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest powiązane z zastosowaniem dowolnego efektu w rejonach, w których może żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgodności z zasadami atex oraz za dostosowanie danego materiału do tych reguł. Atest atex jest wymagany w przypadku produktów, jakie spotykają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi owo dziedzinę, gdzie robi się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą więc istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesu, jak duża część energii wypływająca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który jest istotne zagrożenie dla działania a zdrowia ludzkiego.