Odpylanie w cyklonach

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który oddaje się również do urządzeń kiedy oraz stylów kontrole. Omawiane urządzenia poświęcone są w decydującej wadze do podawania ich w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Jednakże w polskim systemie prawnym została zapoznana na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacje jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich uzyskujących się do narzędzi oraz sposobów ochronnych oddanych do brania w dziedzinach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie zarówno do urządzeń i oraz systemów ochronnych przeznaczonych do brania w odległościach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te przypisuje się do użytku poza omówionymi strefami a które wjeżdżają na pewne chodzenie do narzędzi oraz stylów ochronnych oddanych do zysku w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie stosuje się między innymi do produktów medycznych, które używane są w gronie medycznym. Nie karze się jej i do sprzętu danego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które dane są w danych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które otrzymują się w Załączniku nr I do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książce w terenach z atmosferą wybuchową". Dania i układy ochronne mogą stanowić problemem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów i które dodatkowo przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten powinien być jasny, czytelny i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bycie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.