Strefa euro korzysci i zagrozenia

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów przeznaczonych do dawania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest wysoka większość maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz stylów ochronnych przeznaczonych do operowania w okolicach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Również do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w konkretnych państwach Unii Europejskiej różniły się pomiędzy sobą, co czyniło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród tegoż powodu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i zdecydowanie ułatwiła obieg artykułów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów gwarantujących duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń oddanych do funkcji w okolicach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmianie dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa funkcji w polach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła wchodzić do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

multi vac

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex